arrow-down

ALGEMENE VOORWAARDEN THE GYM HAREN

ARTIKEL 1:
a. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van The Gym Haren te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.thegymharen.nl.
b. Inschrijving: een inschrijving waardoor je lid wordt van The Gym Haren. Dit kan op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 2a.
c. Minimale leeftijd: De minimale leeftijd om lid te worden (zonder begeleiding) bij The Gym Haren is 15 jaar.
d. Leden: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent. The Gym Haren medewerker kan je vragen door legitimatie aan te tonen dat jij lid bent.
e. Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen The Gym Haren en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst.

 

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

a. Je bent welkom om lid te worden bij The Gym Haren. Dit kan op de volgende manieren:
1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (thegymharen.nl); of
2. Op de club door het invullen van het digitale inschrijfformulier bij de balie.
3. Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgaaf van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 10c van deze algemene voorwaarden. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving op de club. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos.
Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan The Gym Haren naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

b. Als je lid wordt van The Gym Haren, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan The Gym Haren besluiten de overeenkomst te beëindigen. Zonder geldig lidmaatschap kan The Gym Haren jou de toegang tot de club ontzeggen.

 

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN

a. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details terug te vinden zijn op onze website of in de club. Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt toegang tijdens de openingsuren van jouw club.

b. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan met een automatische verlenging van één maand voor onbepaalde tijd.

 

ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING

a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of op de Club.

b. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

c. Indien je kiest voor betaling per maand bij een overeenkomst voor een jaar of voor een overeenkomst die flexibel opzegbaar is, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of SEPA incasso. De volgende betalingen worden vooruit per maand geïncasseerd via SEPA automatische incasso. Onze incassoperiode bedraagt één maand. Dit betekent dat we 12 incasso’s uitvoeren per jaar.

d. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we je een manueel betaalverzoek. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, kan je The Gym Haren lidmaatschap worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

e. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen wij de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

f. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

g. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

 

ARTIKEL 5: OPENINGSTIJDEN

a. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten of overheidsbevel. In uitzonderlijke gevallen zullen we de sportschool dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een club moeten uitvoeren.

The Gym Haren is te allen tijde gerechtigd de openingstijden aan te passen of de sportschool te sluiten bij situaties van overmacht zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementsgelden of ontbinding van de overeenkomst.

b. We willen onze club goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

 

ARTIKEL 6: WIJZIGING GROEPSLESSEN

a. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, het soort lessen en het lesrooster regelmatig (kunnen) aanpassen.

 

ARTIKEL 7: VERHUIZING OF BLESSURE

a. Verhuizing buiten een straal van 5 kilometer van de club is een geldige reden om je lidmaatschap te ontbinden. Bewijs van verhuizing bij een jaar- of tweejarig abonnement is voldoende om het abonnement te ontbinden.

b. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.

c. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

d. Indien je een periode van 3 maanden of langer niet aanwezig kunt zijn, kun je vragen om het abonnement te bevriezen tot een nader te bepalen datum. Dit gaat altijd in overleg met The Gym Haren.

 

ARTIKEL 8: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Doe dit uiterlijk voor de 3de van iedere maand.

b. Indien je een overeenkomst bent aangegaan welke flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand.

c. Je kunt je overeenkomst opzeggen door een e-mail te sturen naar join@thegymharen.nl Bij opzegging per e-mail moet je de volgende gegevens vermelden: je naam, adres en woonplaats. Je opzegging wordt verwerkt wanneer je een officiële mail hebt terug ontvangen, blijft deze uit, controleer dan of de opzegging juist is aangekomen.

d. Wij streven ernaar in de club een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan The Gym Haren je de toegang tot de clubs ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan The Gym Haren.

 

ARTIKEL 9: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

b. The Gym Haren en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze clubs.

c. The Gym Haren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

 

ARTIKEL 10: KLACHTEN

a. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze club zo veel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt hiervoor terecht bij een medewerker van onze club.

 

ARTIKEL 11: PERSOONSGEGEVENS

a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. The Gym Haren verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

b. In de privacyverklaring van The Gym Haren wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van The Gym Haren kun je terugvinden op onze website.

 

ARTIKEL 12: CONTACTGEGEVENS The Gym Haren
De contactgegevens van onze klantenservice zijn:

Telefoon: 06-18830660
E-mail: join@thegymharen.nl
Adres: Rijksstraatweg 156, 9752 BN Haren
Postadres: Raadhuisplein 23, 9751 AP Haren
KvK: 80868525
Voor veel informatie kun je daarnaast terecht op onze website www.thegymharen.nl

 

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met The Gym Haren aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

ARTIKEL 14: HUISREGELS THE GYM HAREN

 • Denk een beetje om elkaar, daarom letten we graag op de hygiëne. Zorg daarom voor schone sportkleding, een lekkere deodorant en schone schoenen.
  Tevens is het verplicht om een handdoek te gebruiken tijdens het sporten.
 • Je krijgt 100 karma punten als je je gebruikte materiaal even reinigt en weer op de plek teruglegt waar je het vandaan hebt gehaald. Het scheelt ons poetsen en een hernia.
 • Bij ons ben je altijd welkom om te komen sporten! Meld je voor deelname aan groepslessen altijd even aan via onze app.
 • In het zwembad heb je de badmeesters, hier zijn het de (Personal)trainers die je helpen. We stellen het op prijs als je hun instructies en adviezen opvolgt als ze het je vragen. Hulp nodig? We laten je niet verzuipen! Vraag het gerust.
 • Lang wachten op een apparaat? Vraag even of je het mag gebruiken. Wedden dat je wel even tussendoor mag?
 • Zweten, yes! That’s just fat crying! Maar zou jij het apparaat wat je gebruikt hebt even net wat grondiger kunnen schoonmaken? Zo gaan ze langer mee en is dit wat frisser voor de andere sporters.
 • Hungry, why wait…? Nou, eigenlijk wel! We zouden het fijn vinden als je je banaan even buiten de gym opeet. Dit kan in de lounge of buiten op het terras. Zo zorgen we dat het leger aan fruitvliegjes niet door The Gym heen zwerft.
 • We vinden het tof om een sportschool te zien als een vereniging en hopen dat jij dat ook doet. Spreek ons en elkaar gerust aan voor een praatje! Dat is leuk!
 • Heb jij The Gym letterlijk en figuurlijk gesloopt…. Dat kan de beste overkomen. Laat het even bij ons weten… Dan kunnen we zorgen dat we het zo snel mogelijk fixen!
 • Vertel gerust verder hoe leuk het is om (hier) te sporten!